آیا می دانید؟

آیا می دانید که: خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می توانند بدون برگشتن، اشیاء پشت سر خود را ببینند ؟؟!!