لطیفه

نصیحت یکی به پسرش: هیچ وقت زن نگیر، به پسرت هم بگو زن نگیره !!