لطیفه

بدترین شکست عشقی عمرم رو کلاس سوم خوردم !! وقتی که فهمیدم جایزه ها رو مامانم میخریده، میداده به معلما !!