عاشقانه

در سینه دلم گم شده، تهمت به که بندم؟ ** غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد .. !