لطیفه

ترسناکترین سوال: آخرین نفر کی رفته بود دستشویی؟…!!!