لطیفه

تو زندگی هر کی بهت سنگ پرت کرد، با مهربونی بهش گل پرت کن، البته با گلدونش…!!!